Regulamin wydarzeń organizowanych przez Presscom Sp. z o.o.

I. Cel wdrożenia regulaminu

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników (w tym klientów, pracowników i przedstawicieli dostawców usług) szkoleń, konferencji, for, kongresów oraz innych spotkań organizowanych przez Presscom Sp. z o.o. zwanymi dalej wydarzeniami.
 2. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 3. Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

II. Procedury szczegółowe i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a pojawienie się uczestnika na wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 2. Uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Uczestnik ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych.
 4. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu wydarzenia, uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia, skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 6. Dane osobowe uczestnika mogą zostać udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia koronawirusem.
 7. Przed przystąpieniem do wydarzenia uczestnik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem. Dezynfekcja dłoni przez uczestników jest obowiązkowa.
 8. Należy zachowywać minimum 2 metrowy odstęp pomiędzy uczestnikami oczekującymi: na rejestrację, do szatni lub punktu przechowywania bagażu, do ogólnodostępnych toalet, na wejście na salę szkoleniową/konferencyjną oraz w każdej innej sytuacji mogącej powodować powstanie kolejki.
 9. Serwowanie posiłków oraz napojów będzie odbywało się bezpośrednio przez obsługę, a nie w formie samoobsługowych bufetów.
 10. Wieczorne atrakcje, imprezy taneczne i inne formy rozrywkowe zostały odwołane.
 11. Podczas kaszlu i kichania uczestnik ma obowiązek zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 12. Liczba uczestników wydarzenia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów.
 13. Układ przestrzenny wydarzenia (tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny itp.) zostanie zorganizowany w sposób: zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami wydarzenia do minimum 2 metrów oraz uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia – stanowiska zostaną specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby.
 1. W windzie jednocześnie może przebywać ograniczona liczba osób, równa maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób podzielonej przez 3 (z wyłączeniem rodzin). Zaleca się, by z wind korzystały osoby, które mają trudności w przemieszczaniu się pomiędzy kondygnacjami.
 2. Inne środki bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.

III. Środki bezpieczeństwa w hotelu

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.

IV. Środki bezpieczeństwa w gastronomii

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia.

V. Środki bezpieczeństwa w siłowniach i klubach fitness

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness.

VI. Środki bezpieczeństwa na basenach i w saunach

Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny dostępnymi pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny.