Dzień 1

13 maja 2024

poniedziałek

Rejestracja uczestników

15.00 – 16.00

Otwarcie Forum

16.00 – 16.15

Dane osobowe a Akt o sztucznej inteligencji

16.15 – 17.00

 • Akt o AI a podejście oparte na ryzyku;
 • nowa podstawa przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii;
 • modele podstawowe, GPAIS i generatywna AI;
 • EIOD i EROD o Akcie o AI

A gdyby tak wykorzystać AI (LLM) do edukacji w zakresie cyberbezpie-czeństwa zgodnie z pkt 51 preambuły NIS 2?

17.00 – 17.45

 • bezpieczne korzystanie z AI (LLM);
 • jak nauczyć GPT czegoś więcej niż to, co wie?
 • kazus – wykrywanie i skalowanie phishingu

Zarządzenie przetwarzaniem danych osobowych – od idealistycznego wyobrażenia do pełnego compliance grupy

17.45 – 18.30

 • modele przepływów danych;
 • role poszczególnych podmiotów;
 • podstawy prawne transferów;
 • obowiązki administratorów;
 • dokumentacja grupowa

Identyfikacja „głębokości” prawa do uzyskania kopii danych

18.30 – 19.15

 • modyfikacja interpretacji znaczenia prawa do kopii danych w orzecznictwie TSUE;
 • kopia danych a kopia dokumentów zawierających dane uprawnionego;
 • ocena wywiązania się administratora z obowiązku udostępnienia kopii danych

Kolacja

od 20.00

Dzień 2

14 maja 2024

wtorek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Zadośćuczynienie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Praktyka sądów polskich i europejskich

09.00 – 09.45

 • zadośćuczynienie, odszkodowanie, szkoda, krzywda, strach, niepokój – próba uporządkowania pojęć;
 • przesłanki zasądzenia zadośćuczynienia za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;
 • z praktyki orzeczniczej, czyli analiza wybranych wyroków

Dostęp do danych osobowych a ochrona słusznych interesów administratora

9.45 – 10.30

 • zakres prawa dostępu do danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych osobowych a ochrona know-how administratora;
 • nadużywanie praw dostępowych

Monitoring – różne jego oblicza

10.30 – 11.15

 • rodzaje monitoringu;
 • na co IOD powinien zwrócić uwagę – na gruncie prawnym, technicznym, technologicznym i organizacyjnym;
 • bezpieczeństwo danych, powierzenie danych – kiedy i czy potrzebne?
 • dokumentacja

Administrator a podmiot przetwarzający – uwagi krytyczne, próba redefinicji

11.15 – 12.00

 • niekonsekwencje dotychczasowych interpretacji pojęć – refleksja na tle praktyki stosowania rodo;
 • rekonstrukcja definicji w ujęciu funkcjonalnym;
 • samoograniczenie decyzyjności na tle stosunków umownych a status podmiotu przetwarzającego

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Zasady retencji danych w procesach rekrutacyjnych

12.30 – 13.15

 • retencja danych po wyroku NSA ws. retencji danych osobowych w rekrutacji;
 • właściwe zorganizowanie procesu retencji danych;
 • zgoda na przetwarzanie danych a retencja

Udostępnianie danych osobowych pracowników

13.15 – 14.00

 • podstawy prawne udostępniania;
 • obowiązki administratora w związku z udostępnianiem;
 • ciekawe case study udostępniania danych na wniosek
 • kiedy i na jakiej podstawie można odmówić udostępniania danych

Udostępnianie przez ZUS danych na potrzeby badań naukowych

14.00 – 14.45

 • perspektywa instytucji naukowej;
 • perspektywa administratora;
 • wnioski i sugestie zmian na przyszłość

Obiad

14.45 – 16.00

Wiążące Reguły Korporacyjne w praktyce

16.00 – 16.45

 • Wiążące Reguły Korporacyjne jako stabilny instrument transferowy;
 • „za” i „przeciw” Wiążącym Regułom Korporacyjnym;
 • praktyczne doświadczenia z etapu przyjmowania, zatwierdzania i aktualizacji WRK;
 • najwyższy czas na „polskie” Wiążące Reguły Korporacyjne

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ochronie danych osobowych – aspekty techniczne i organizacyjne

16.45 – 17.30

 • wdrożenie ChatGPT/Bard w pracy inspektora ochrony danych i innych specjalistów ochrony danych;
 • polityka korzystania z algorytmów AI w pracy;
 • ryzyka związane z korzystaniem z  ChatGPT/Bard w ochronie danych osobowych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ochronie danych osobowych – aspekty prawne

17.30 – 18.15

 • ryzyka z perspektywy dostawcy i korzystającego z AI;
 • wewnętrzna dokumentacja związana z korzystaniem z AI;
 • analiza umów dostawców AI

Kolacja

19.30

Dzień 3

15 maja 2024

środa

Śniadanie

7.30 – 9.00

Ochrona danych osobowych w kontekście zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej

09.00 – 09.45

 • zadania administratora;
 • bezpieczeństwo danych w systemach EZD;
 • moduł IOD do obsługi zadań

Praktyczne podejście do sprawozdania EROD z badań CEF o wyznaczaniu i pozycji IOD

9.45 – 10.30

 • omówienie raportów organów nadzorczych przekazanych do EROD w ramach skoordynowanego egzekwowania prawa –(CEF) w badaniu w EOG dotyczącym pozycji i wyznaczania IOD;
 • główne problemy związane z wykonywaniem funkcji IOD;
 • przykłady działania IOD z perspektywy wybranych organizacji

AI – zaufanie, ryzyko i bezpieczeństwo (AI TRiSM) z perspektywy rodo i NIS 2

10.30 – 11.15

 • dominacja AI w trendach technologicznych z perspektywy etyki i zaufania – czy AI TRiSM pomoże w jej zarządzaniu?
 • 3R, czyli rozliczalność, ryzyko i rodo – jak to połączyć z perspektywy AI oraz NIS 2?
 • normy ISO i dobre praktyki stosowania oraz audytowania AI, w tym algorytmów, danych, modeli, artefaktów i procesów

Akt o usługach cyfrowych (DSA) a profilowanie reklamowe z użyciem szczególnych kategorii danych

11.15 – 12.00

 

 • zakaz profilowania reklamowego bazującego na szczególnych kategoriach danych (art. 26 DSA);
 • kogo dotyczy zakaz i jakich konkretnie danych – problem definicji „platform internetowych”, „szczególnych kategorii danych” i „profilowania;
 • paternalizm? Zakaz pełen luk? O kontrowersjach dotyczących art. 26 DSA

Zakończenie Forum

12.00

Wśród prelegentów